Comisia Europeană invită statele membre să își intensifice eforturile privind integrarea romilor

Romani_peopleComisia Europeană a făcut apel la statele membre să își îndeplinească angajamentele în vederea asigurării egalității și să își intensifice eforturile pentru o mai bună integrare economică și socială a celor 10-12 milioane de romi din Europa. Acest apel este o continuare araportului intermediar al Comisiei, publicat astăzi, care arată că statele membre trebuie să își îmbunătățească procesul de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor, prezentate în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Noul raport este însoțit de o propunere de recomandare adresată statelor UE care le propune acestora, pe de o parte, măsuri specifice, inclusiv acțiuni pozitive, iar pe de altă parte, măsuri orizontale de politică, inclusiv acțiuni locale de îmbunătățire a situației populației rome. Statele membre ar avea la dispoziție doi ani pentru a pune în practică măsuri concrete, de natură să schimbe în mod real situația populației de etnie romă.

„Dacă statele membre intenționează cu adevărat să își pună în aplicare strategiile naționale, ele trebuie să accelereze procesul de integrare a romilor. Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor este în vigoare de peste doi ani. A venit momentul ca strategiile să fie urmate de acțiuni concrete”, a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisarul UE pentru justiție. ”Deși au fost înregistrate unele progrese, acestea nu sunt suficiente. Iată de ce, în prezent, oferim orientări specifice, prin care să ajutăm statele membre să își consolideze eforturile și să le dea un nou impuls: acțiunile de sprijinire a romilor trebuie să devină locale, țările trebuie să coopereze și, pentru a se oferi o soluție la situația tinerilor de etnie romă, este necesară o acțiune urgentă.”

Măsurile de incluziune a romilor trebuie să fie puse în aplicare și monitorizate prin implicarea deplină a societății civile, inclusiv a reprezentanților comunităților rome. Aceștia, împreună cu punctele naționale de contact pentru romi, trebuie să fie, de asemenea, implicați în procesul de planificare curentă a utilizării fondurilor UE pentru 2014-2020”, a declarat László Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. „Statele membre – în special cele care au comunități numeroase de romi – trebuie să promoveze urgent și intens accesul egal efectiv al romilor la educație și pe piața muncii. Comisia a propus, de asemenea, recomandări specifice pentru statele membre în cauză. Asigurarea egalității de șanse pentru populația de etnie romă va contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 în domeniul educației, ocupării forței de muncă și reducerii sărăciei.”

Raport privind progresele înregistrate

În conformitate cu concluziile raportului intermediar privind romii publicat astăzi, cu toate că multe state membre au înființat mecanisme care vizează o mai bună coordonare a eforturilor pe care le depun pentru integrarea romilor și pentru consolidarea dialogului cu autoritățile locale și regionale, este necesar să fie aduse îmbunătățiri în ceea ce privește implicarea organizațiilor societății civile și instituirea unor metode viabile de monitorizare și evaluare pentru măsurarea rezultatelor. De asemenea, raportul constată că majoritatea statelor membre nu au alocat resurse suficiente din bugetele lor naționale pentru implementarea strategiilor. În plus, autoritățile publice ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a combate discriminarea și pentru a explica beneficiile sociale și economice ale integrării romilor.

În pofida criticilor, în raport se atrage atenția, de asemenea, asupra unor exemple de bune practici în statele membre, cum ar fi planul de acțiune regional pentru incluziunea romilor elaborat de Landul Berlin, cooperarea dintre autoritățile naționale și actorii locali în Franța, precum și activitatea desfășurată în Bulgaria pentru o mai bună mobilizare a fondurilor UE.Ungaria a creat un mecanism viabil de monitorizare a punerii în aplicare a strategiei naționale, Spania a format 158 de forțe polițienești pentru a face față discriminării etnice, iar România a prevăzut alocarea a 15 000 de locuri pentru elevii romi în școli și în universități, precum și în instituții de formare profesională.

Recomandare

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului reprezintă primul instrument juridic al UE pentru incluziunea romilor. Propunerea ar recomanda statelor membre să adopte măsuri pozitive care să reducă decalajele dintre romi și restul populației. Recomandarea consolidează cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenite în 2011 de toate statele membre, prin stabilirea condițiilor pentru o implicare efectivă a populației de etnie romă din statele membre. Pe baza comunicărilor anterioare, recomandarea propusă se axează pe cele patru domenii în care liderii UE s-au angajat să îndeplinească obiectivele comune pentru integrarea romilor prevăzute de cadrul UE, și anume: accesul la educație, ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale și locuințe. Pentru realizarea acțiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor membre să aloce nu numai fonduri ale UE, ci și fonduri naționale, din sectorul privat și din sectorul terțiar destinate incluziunii romilor – un factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea de anul trecut a strategiilor naționale ale statelor membre. În plus, recomandarea oferă îndrumare pentru statele membre, ajutându-le astfel să poată concretiza aspectele orizontale în acțiuni pentru integrarea romilor, și anume, să asigure că strategiile sunt implementate în plan local, să pună în aplicare norme împotriva discriminării în conformitate cu o abordare ce are în vedere investiții în plan social, să asigure protecția copiilor și a femeilor de etnie romă și să identifice soluții pentru eradicarea sărăciei în rândul acestei populații.

Finanțare

Recomandarea propusă invită statele membre să aloce, din orice surse disponibile, fonduri suficiente pentru propriile strategii naționale și locale și pentru planurile de acțiune privind incluziunea romilor. Acest lucru ar trebui să fie facilitat prin alocarea unei părți adecvate din resursele politicii de coeziune a UE către investiții în oameni prin intermediul Fondului social european și prin alocarea a cel puțin 20 % din această sumă fiecărui stat membru pentru incluziune socială. Recomandarea propusă sugerează, de asemenea, că integrarea populației de etnie romă este inclusă în acordurile de parteneriat ale statelor membre în cauză. Pentru a se asigura punerea în aplicare efectivă, ar trebui consolidate capacitățile autorităților locale și ale organizațiilor societății civile.

Etapele următoare

Pentru a intra în vigoare, propunerea de recomandare a Consiliului va trebui mai întâi să fie adoptată în unanimitate de statele membre în cadrul Consiliului și să primească avizul Parlamentului European. Acest lucru va consolida angajamentele politice actuale asumate de statele membre. Statele membre ale UE au la dispoziție doi ani pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a se conforma recomandării. Acestea vor trebui să informeze anual Comisia cu privire la modul în care au pus în aplicare recomandarea. În ceea ce o privește, Comisia va continua să evalueze, în propriile rapoarte intermediare din primăvara fiecărui an, progresele înregistrate.

De asemenea, constatările vor reprezenta o contribuție la procesul semestrului europeande coordonare a politicilor economice. În exercițiul din mai 2013, Comisia a propus recomandări specifice fiecărei țări (RST)pentru cinci state membre în cadrul semestrului european cu privire la aspecte legate de romi (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia). Acest ciclu anual garantează că integrarea romilor rămâne în mod ferm și constant pe agenda europeană.

Recomandările specifice fiecărei țări se concentrează asupra celor mai mari impedimente structurale care afectează înregistrarea de progrese în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale, precum și de promovare a educației în statele membre. Prin urmare, acestea indică, de asemenea, prioritățile în materie de finanțare pentru perioada 2014-2020. Negocierile în desfășurare cu statele membre privind utilizarea fondurilor UE ar trebui să asigure o alocare adecvată de fonduri pentru traducerea angajamentelor în acțiuni concrete.

Sursa: Comisia Europeana
Foto: wikipedia

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *