Consiliul European a stabilit orientările pentru politica economică a statelor membre pentru 2013

EU FlagConsiliul European a transmis concluziile întîlnirilor din 14-15 martie a.c. Potrivit documentului, Consiliul European a desfășurat o discuție amplă cu privire la situația economică și socială și a stabilit orientările  pentru politica economică a statelor membre și a Uniunii Europene pentru 2013.

Redăm comunicatul, asa cum a fost remis de Secretariatul General al Consiliului:

În ultimii ani, am depus eforturi însemnate pentru a răspunde la dificultățile presante generate de  criza financiară și de criza datoriei suverane, în scopul de a pregăti terenul pentru revenirea la o  creștere durabilă generatoare de locuri de muncă și de a trece la o guvernanță economică  consolidată atât la nivelul UE, cât și la nivelul zonei euro. S-au obținut multe rezultate, în pofida unor incertitudini care persistă încă pe piețele financiare. Cu toate acestea, stagnarea activității economice prevăzute pentru 2013 și nivelurile inacceptabil de ridicate ale șomajului evidențiază faptul că este crucial să se accelereze eforturile de sprijinire în mod prioritar a creșterii economice, urmărindu-se totodată o consolidare fiscală favorabilă creșterii economice. Consiliul European a desfășurat o discuție amplă cu privire la situația economică și socială și a stabilit orientările pentru politica economică a statelor membre și a Uniunii Europene pentru 2013.

Acestea ar trebui să se axeze pe punerea în aplicare a deciziilor luate, în special în ceea ce privește Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă. Trebuie acordată prioritate specială sprijinirii ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și promovării creșterii și competitivității. În iunie, Consiliul European va reveni asupra evaluării politicilor care sunt definite la nivel național în scopul punerii în aplicare a acestor priorități, precum și asupra punerii în aplicare a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă. Consiliul European a convenit ca în următoarele luni să poarte discuții pe marginea unor teme specifice cu un potențial ridicat de realizare a creșterii și de creare de locuri de muncă. De asemenea, în vederea reuniunii sale din iunie, Consiliul European a trecut în revistă activitățile desfășurate în prezent pentru aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM).

I. POLITICA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

Semestrul european: promovarea competitivității, a creșterii și a creării de locuri de muncă, în special pentru tineri

1. După cum s-a convenit în luna decembrie a anului trecut, statele membre și Uniunea Europeană întreprind acțiuni hotărâte pentru a promova competitivitatea, creșterea și crearea de locuri de muncă, în conformitate cu următoarele priorități stabilite în analiza anuală a creșterii:

(a) urmărirea unei consolidări fiscale diferențiate și favorabile creșterii economice;

(b) restabilirea unui nivel normal de acordare de împrumuturi în cadrul economiei;

(c) promovarea creșterii și a competitivității;

(d) abordarea șomajului și a consecințelor sociale ale crizei;

(e) modernizarea administrației publice.

 

2. Punerea în aplicare rămâne în continuare fundamentală. Sunt necesare acțiuni hotărâte pentru a susține angajamentul politic ferm de a promova creșterea și crearea de locuri de muncă și de a răspunde la dificultățile bugetare, macroeconomice și structurale. Toate aceste aspecte ar trebui reflectate în programele naționale de reformă și în programele de stabilitate și de convergență ale statelor membre, ținând seama pe deplin de discuțiile purtate în cadrul Consiliului, în contextul semestrului european, cu privire la analiza anuală a creșterii realizată de Comisie, astfel cum figurează în raportul de sinteză al Președinției și în concluziile relevante ale Consiliului, precum și de analiza elaborată de Comisie în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, inclusiv în Raportul privind mecanismul de alertă.

3. Sunt în curs de realizare progrese considerabile cu privire la echilibrarea din punct de vedere structural a bugetelor, iar aceste progrese trebuie continuate. Consiliul European subliniază în special necesitatea unei consolidări fiscale diferențiate favorabile creșterii, reamintind totodată posibilitățile oferite de normele fiscale actuale ale Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) și ale Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare.

4. Ar trebui să existe o combinație adecvată de măsuri privind cheltuielile și veniturile la nivelul statelor membre, incluzând măsuri specifice pe termen scurt menite să stimuleze creșterea și să susțină crearea de locuri de muncă, mai ales în rândul tinerilor, și acordând prioritate investițiilor favorabile creșterii. În acest sens, Consiliul European reamintește faptul că, în condițiile respectării depline a PSC, posibilitățile oferite de cadrul bugetar existent al UE de a echilibra necesitățile de investiții publice productive cu obiectivele de disciplină bugetară pot fi exploatate în cadrul componentei preventive a PSC.

5. Consolidarea fiscală și restaurarea stabilității financiare trebuie să aibă loc în paralel cu reforme structurale bine concepute, vizând promovarea creșterii durabile, a ocupării forței de muncă și a competitivității, precum și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. În acest context, Consiliul European reamintește importanța transferării sarcinii fiscale dinspre forța de muncă spre alte domenii, acolo unde este cazul, și a recunoașterii competenței statelor membre în acest domeniu, în scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a competitivității.

6. În contextul unei consolidări fiscale problematice, este important să se asigure faptul că toată lumea își plătește impozitele. Prin urmare, sunt necesare eforturi reînnoite pentru a îmbunătăți eficiența colectării impozitelor și a combate evaziunea fiscală, inclusiv prin încheierea unor acorduri cu țările terțe privind impozitarea economiilor și prin realizarea de progrese rapide în ceea ce privește combaterea problemei fraudei în materie de TVA. Este necesară o cooperare strânsă cu OCDE și cu G20 în vederea elaborării unor standarde agreate la nivel internațional pentru prevenirea eroziunii bazei fiscale și a transferurilor de profituri. În acest scop, UE își va coordona pozițiile. Ar trebui să se înregistreze progrese în cadrul lucrărilor referitoare la dosare fiscale pendinte, cum ar fi propunerile privind impozitarea energiei, privind baza fiscală consolidată comună a societăților și privind revizuirea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Consiliul European ia act de progresele înregistrate cu privire la lucrările referitoare la cooperarea consolidată privind taxa pe tranzacțiile financiare.

7. În ceea ce privește acțiunile întreprinse la nivelul UE, trebuie continuată punerea în aplicare pe deplin și în mod urgent a orientărilor decise de Consiliul European în ultimele luni, mai ales în cadrul Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, în vederea exploatării în special a potențialului economiei ecologice de a promova creșterea și competitivitatea. Creșterea recentă a capitalului BEI cu 10 miliarde EUR va permite băncii să acorde împrumuturi suplimentare în valoare de 60 de miliarde EUR în sprijinul creșterii și al creării de locuri de muncă, iar aceasta, împreună cu Fondul european de investiții, va ajuta la catalizarea proiectelor în valoare de până la 180 de miliarde EUR în perioada 2013-2015. Consiliul European va evalua în iunie punerea în aplicare a pactului, axându-se în special pe măsurile destinate creării de locuri de muncă și pe stimularea finanțării economiei pentru măsurile de creștere cu acțiune rapidă. În acest sens Comisia, împreună cu BEI, va prezenta în iunie un raport cu privire la posibilitățile și la prioritățile specifice care ar trebui identificate, în special în ceea ce privește infrastructura, eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, economia digitală, cercetarea și inovarea, precum și IMM-urile.

8. Trebuie să se finalizeze și să se pună în aplicare de urgență cadrul pentru o mai bună guvernanță economică. Trebuie valorificată pe deplin noua legislație privind supravegherea fiscală și macroeconomică (pachetul de șase propuneri legislative, pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare și Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare). În mod special, trebuie efectuate toate lucrările de pregătire necesare pentru a se asigura că aceste noi norme sunt aplicate efectiv de la începutul ciclurilor bugetare naționale în 2013.

Comunicatul integral AICI.

Sursa: consilium.europa.eu
Foto: freefoto.com

Share daca ti-a placut articolul:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.