Connect with us

EDITORIALE

Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale]

Published

on

Judecătorul naţional, în cele ce urmează cel român, are privilegiul şi responsabilitatea de a aplica şi de a interpreta dreptul Uniunii Europene în cauzele deduse judecăţii. Cauzele mihai sandrudin domeniul societăţilor – în special din domeniul libertăţii de stabilire şi mai puţin în privinţa directivelor „societare” – au format obiectul unor soluţii interesante, în România şi în alte state. Deşi situaţiile nu sunt identice, asemănarea dintre o netrimitere din România şi cauza Cartesio, ne îndeamnă la unele reflecţii cu privire la participarea românească la cooperarea jurisdicţională dintre instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

I. Introducere. Ce este atitudinea europeană?

Atitudinea europeană a judecătorului naţional presupune aplicarea corectă a principiilor şi reglementărilor dreptului pertinent cauzei şi interpretarea acestuia potrivit ierarhiei constituţionale a normelor juridice. Judecătorul naţional se află la confluenţa unor voinţe ireconciliabile – dorinţa justiţiabililor de a câştiga, respectiv voinţa sa de a afla adevărul şi a soluţiona corect cauza. Judecătorul naţional se află şi în faţa unui asediu al justiţiabililor de a soluţiona acţiunea prin aplicarea dreptului Uniunii Europene şi chiar prin formularea unei trimiteri pentru pronunţarea unei decizii preliminare. O provocare – intelectuală, fireşte – se află poate într-un fragment dintr-o cauză cunoscută a Curţii de Justiţie „atunci când […] aceste persoane pot să susţină în faţa instanţelor naţionale nevaliditatea actelor cu aplicabilitate generală şi să le determine pe acestea să se adreseze Curţii de Justiţie pe calea trimiterilor preliminare[1] (s.n.). Instanţele ar trebui să fie determinate să efectueze trimiteri preliminare doar pentru motive care ţin de aplicarea şi interpretarea dreptului şi neluând în considerare alte motive – cum ar fi oportunitatea – sau contextul social, politic[2]. Curtea de Justiţie a subliniat că art. 267 TFUE „urmăreşte astfel prevenirea divergenţelor în interpretarea dreptului [Uniunii Europene] pe care instanţele naţionale trebuie să-l aplice, precum şi garantarea acestei aplicări, oferind instanţei naţionale un mijloc de eliminare a dificultăţilor pe care le poate ridica cerinţa de a asigura efectul deplin al dreptului [Uniunii Europene] în cadrul sistemelor judiciare ale statelor membre”.

Dificultatea aplicării dreptului Uniunii Europene nu trebuie să se limiteze la o jurisprudenţa neunitară – pentru care ar exista remedii interne – cum ar fi recursul în interesul legii [3] – sau necunoaşterea jurisprudenţei Curţii[4], sau pentru motive care ţin de competenţa Curţii [5] sau întrebări inadmisibile [6] pentru nerespectarea dreptului UE care rezultă din tratat şi din interpretările Curţii în jurisprudenţa sa. Cerinţa aplicării şi interpretării dreptului UE este o obligaţie constituţională (art. 148 din Constituţie), dar instanţele trebuie să aibă în vedere efectele unei trimiteri considerate de Curtea de Justiţie ca fiind inadmisibile sau pentru care Curtea este necompetentă. Trebuie avute în vedere declanşarea unei proceduri costisitoare (traducerea trimiterii în limbile oficiale, implicarea celorlalte state membre etc.) precum şi imaginea şi responsabilitatea judecătorului naţional. Refuzul trimiterii preliminare nu se constituie întotdeauna într-o negare a dialogului între instanţa naţională şi Curtea de Justiţie[7]. Judecătorul naţional va face aplicarea principiului autonomiei procedurale, prin utilizarea instrumentelor prevăzute în reglementările naţionale, precum ar fi suspendarea[8].

Referirea la oportunitate din Recomandările CJUE[9],

II. Trei istorii şi o scurtă apreciere[10]

În 2008, o primă cerere dintr-o posibilă „serie Cartesio[11] pune la încercare abilitatea judecătorului român. La Bucureşti o societate a solicitat Registrului Comerţului înmatricularea în România, cu păstrarea personalităţii juridice dobândite în alt stat membru, respectiv în Italia[12]. În susţinerea cererii petenta a afirmat că „nu poate nega societăţii dreptul de a emigra din statul său de reşedinţă, direct, doar în baza articolelor referitoare la libertatea de stabilire, art. 43, 44, 46, 48 din tratat” şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie „pe care a considerat-o relevantă, respectiv cazurile (sic!) Daily Mail, Centros, Uberseeing, Inspire Art, susţinând că, deşi acestea nu au avut drept scop explicit transferul de facto al sediului social al unei societăţi comerciale dintr-un stat membru în altul, totuşi, tangenţial, au concluzionat că nu trebuie exclusă stabilirea primară”. Curtea de Apel Bucureşti[13] a menţinut rezoluţia judecătorului delegat la Registrul Comerţului. Curtea de Apel a aplicat principiul autonomiei procedurale, explicând convingător lipsa temeiului juridic pentru realizarea operaţiunii solicitate.

[Î]n raporturile de drept internaţional privat, judecătorul român aplică legea română, faţă de care dreptul comunitar este prioritar, iar nu legea italiană. Practic, aspectele cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legi italiene nu pot să privească obiectul judecăţii cererii de înregistrare în cauză, putând constitui obiectul aplicării legii italiene în ţara respectivă. Aceasta, inclusiv în ceea ce priveşte eventuala lichidare a patrimoniului în baza acelei legi, având drept consecinţă nemenţinerea personalităţii juridice, legat de transferul sediului social cu menţiunea că principiul simetriei nu prezintă o relevanţă suficientă în cauză, iar cererea privind transferul sediului dintr-o ţară în alta a avut în vedere şi menţinerea personalităţii juridice pentru societatea comercială petentă.

Oricum, nu acest aspect a constituit, în esenţă, considerentul care a determinat respingerea cererii de înscriere de către judecătorul delegat, ci acela privind inexistenţa dreptului de liberă circulaţie/stabilire a societăţilor comerciale constituite potrivit legislaţiei unui stat membru al UE în sensul de a îşi transfera sediul social într-un alt stat membru, atât în raport cu legislaţia română cât şi cu dreptul comunitar”.

După ce analizează fiecare cauză din jurisprudenţa invocată de petent[14], instanţa a decis că nu suntem nici într-o situaţie discriminatorie.

[N]u creează o situaţie discriminatorie între persoanele fizice şi cele juridice, ci a avut în vedere că extinderea libertăţii de stabilire prevăzută de [art. 49 TFUE] tratat pentru persoanele fizice şi la societăţile comerciale constituite în conformitate cu legislaţia statelor membre în care îşi au sediul social trebuie avută în vedere nu în mod similar ci adecvat, corespunzător raţiunilor şi scopurilor diferite existente în raport cu acestea din urmă pentru instituirea dreptului respectiv”.

O altă experienţă, de la Timişoara este invocată direct cauza Cartesio, analogie care a fost înlăturată motivat de către instanţă. Astfel, o societate înregistrată în Italia a solicitat înmatricularea în România, cu păstrarea personalităţii juridice dobândite în alt stat membru, dar prin dizolvarea societăţii din primul stat. În toate situaţiile examinate instanţele naţionale au pus accentul pe legislaţia europeană, în special pe interpretarea Curţii de Justiţie şi pe neaplicarea Regulamentului referitor la societăţile europene:[15] „regulile aplicabile societăţii europene nu se pot aplica şi transferului de sediu al societăţilor cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu legea naţională a statelor membre, având în vedere că Legea nr. 31/1990 nu conţine dispoziţii specifice în această privinţă”[16].

În hotărârea recentă, Tribunalul Braşov[17] a soluţionat cererea de admitere a înregistrării hotărârii adunării generale prin care o societate înmatriculată în România îşi muta sediului social în Gibraltar, societatea urmând a fi „radiată din evidenţele Registrului Comerţului Braşov, urmând a fi înregistrată la autoritatea competentă de la noul sediu social, fără a interveni pierderea personalităţii juridice, dizolvarea, ori lichidarea acesteia”. Instanţa a analizat propria sa competenţă de a aplica cu prioritate dreptul Uniunii Europene[18], a reafirmat obligaţiile constituţionale[19], conchide că este aplicabilă cauza Cartesio[20] – dar pentru a respinge cererea, şi în elaboratul său răspuns motivează neaplicarea dispoziţiilor tratatului şi a jurisprudenţei în sensul admiterii cererii[21].

III. Concluzii

Instanţele româneşti s-au confruntat cu experienţe noi, europene, în materie societară, pe care le-au soluţionat în acord cu dreptul Uniunii Europene. Doar în prima speţă, a Curţii de Apel Bucureşti s-a pus problema trimiterii preliminare, însă instanţa a considerat că instituţia judecătorului delegat de la acea dată nu se constituia într-o „instanţă” în sensul art. 267 TFUE (contrar hotărârii Cartesio, de altfel). În celelalte situaţii nu s-a ridicat problema trimiterii preliminare, dar considerăm că aplicarea dreptului în cauzele de acest tip se poate face fără apelul la trimitere preliminară. De altfel, nu există motive temeinice – legislative – care să ne pună în situaţia unei reviriment Cartesio. Instanţele naţionale şi înainte şi după Cartesio au avut în vedere legislaţia aplicabilă – faptul că dispoziţiilor Legii 31/1990 nu i se opun reglementări ale Uniunii Europene care să o facă neaplicabilă, precum şi accentul pus pe existenţa unui instrument european – societatea europeană – dar care nu era aplicabil cauzelor deduse judecăţii.

Publicat in Revista Forumul Judecătorilor, nr. 2/2013, p. 246-251.

Autor: Mihai Sandru


[1] Cauza 294/83, Parti écologiste ‘Les Verts’/Parlamentul European, ECR [1986], pct. 23.

[2] Inevitabil judecătorul naţional va formula trimiteri preliminare pentru motive care au legătură cu activitatea altor instituţii ale statului [cum a fost de exemplu, în întrebarea preliminară din cauza C-310/10, Agafiţei şi alţii, hotărârea din 7 iulie 2011, Rep. 2011 p. I-5989, referirea la o decizie a Curţii Constutionale,]

[3] Decizia nr. 24/2011 din 14 noiembrie 2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03 ianuarie 2012 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2011.

[4] A se vedea pct. 16 din cauza C-430/12, Luca, ordonanţa Curţii din 11.07.2013 („Astfel, răspunsurile la întrebările adresate de instanţa de trimitere pot fi în mod clar deduse din jurisprudenţa Curţii, în special din Hotărârea din 5 octombrie 2010, Elchinov (C‑173/09, Rep., p. I‑8889)”).

[5] De pildă, solicitările de interpretare a Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (C-134/12, Corpul Naţional al Poliţiştilor, ordonanţa Curţii din 10 mai 2012, nepublicată în Rep.; sau în prima întrebare din cauza C-371/13, SC Schuster & Co Ecologic); „Curtea nu este competentă să se pronunţe cu privire la interpretarea unor dispoziţii de drept internaţional care sunt obligatorii pentru statele membre în afara cadrului dreptului Uniunii” (C-134/12, loc. cit., pct. 14).

[6] De exemplu, „decizia de trimitere trebuie să indice motivele exacte care au determinat instanţa naţională să reflecteze asupra interpretării dreptului Uniunii şi să considere necesar să adreseze Curţii întrebări preliminare” – cu privire la întrebarea a doua din cauza C-79/12, Mora IPR, hotărârea din 21 februarie 2013, nepublicata încă în Rep., sau  „instanţa naţională să indice motivele exacte care au determinat‑o să reflecteze asupra interpretării anumitor dispoziţii ale dreptului Uniunii şi să aprecieze ca necesar să adreseze întrebări preliminare Curţii”, în cauza C-627/11, Augustus, ordonanţa din 27 noiembrie 2012, nepublicată în Rep., pct. 9.

[7] Pe larg: Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Refuzul instanţelor naţionale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudenţă românească, Ed. C. H. Beck, 2013; Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi exemple din jurisprudenţa românească, RRDE, nr. 3/2013.

[8] Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, C.H.Beck, 2013, p. 431.

[9] Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare (2012/C 338/01) , JO, C 338, 6.11.2012.

[10] Cauzele menţionate în această secţiune, mai puţin cea din 2013, provenită de la Tribunalul Braşov, sunt publicate şi comentate pe scurt în volumul: Mihai Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeană. Culegere de jurisprudenţă şi legislaţie, Ed. Tribuna Economică, 2011.

[11] Prin cauza Cartesio – C-210/06, hotărârea din 16 decembrie 2010, Rep. 2008 I-9641, Curtea de Justiţie a statuat că, „[î]n stadiul actual al dreptului [Uniunii Europene], articolele 43 CE [în prezent, art. 49 TFUE] şi 48 CE [în prezent, art. 54 TFUE] trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări a unui stat membru care interzice unei societăţi constituite în temeiul dreptului naţional al acestui stat membru să îşi transfere sediul în alt stat membru, păstrându-şi totuşi calitatea de societate supusă dreptului naţional al statului membru în conformitate cu a cărui legislaţie a fost constituită”.

Beneficiile societăţilor aduse de libertatea de stabilire sunt atât de natură fiscală cât şi economii realizate din evitarea birocraţiei. Referitor la beneficiile libertăţii de stabilire, a se vedea şi volumul: Péter Metzinger, Zoltán Nemessanyi, András Osztovits, Freedom of establishment for companies in the European Union, Ed. CompLex – Wolters Kluwer csoport, Budapesta, 2009, 206 p. şi recenzia din  RRDE nr. 6/2011 [Dl. Peter Metzinger a fost avocatul societăţilor Cartesio şi Vale.]

Cu privire la eforturile Comisiei în materia societăţilor, a se vedea: Mihai Şandru, Raport privind starea societăţilor comerciale în Uniunea Europeană: modificări esenţiale sau cosmetizări conjuncturale?, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Seria Drept, 2007 [a apărut în 2009], Ed. ProUniversitaria; de altfel, e greu de crezut că vorbind strict despre oportunitatea trimiterii, există o persoană care îşi permite să aştepte aproape 5 ani pentru aprobarea funcţionării unei sucursale, cum s-a petrecut în cauza Centros. A se vedea şi, Mihai Şandru, „Centros“ (C-212/97) – reper al libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale în U.E., Euroconsultanţa, nr. 3/2007.

Pentru ultimele evoluţii, a se vedea şi cauza Vale, C-378/10, hotărârea din 12 iulie 2012, nepublicată în Repertoriu, precum şi articolul, scris înainte de pronunţarea Curţii de Justiţie, Mihai Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale. Posibile efecte ale cauzei VALE, C-378/10, pendinte, asupra practicii instanţelor române, RRDE – Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer Romania) nr. 3/2012, p. 124-130.

[12] Menţiunea nr. 84953/07.04.2008, publicată în Mihai Şandru, op. cit., Editura Tribuna Economică, 2011.

[13] Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a Comercială, decizia comercială nr.1060R/2008, în volumul Mihai Şandru, op. cit., Editura Tribuna Economică, 2011.

[14] A se vedea şi Daniel Mihail Şandru, Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii se stabilire a societăţilor comerciale, Studii şi Cercetări Juridice, anul 2 (58), nr. 1, 2013.

[15] Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE), ediţie specială în limba română capitol 06 volum 04 p. 113 – 133.

[16] Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1131/2009, publicată în Mihai Şandru, op. cit., Editura Tribuna Economică, 2011.

[17] Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios şi fiscal, sentinţa civilă nr. 206/C, şedinţa Camerei de Consiliu din data de 29.01.2013, nepublicată.

[18] „Art. 49 şi 54 din TFUE ce reglementează libertatea de stabilire prevăd interdicţii clare, necondiţionate şi precise, care nu necesită vreun act de transpunere în legislaţia naţională şi, faţă de aceste norme, statul român nu a exprimat nici o rezervă.” Trebuie adăugat că nu există posibilitatea „rezervei” faţă de tratatele unionale, ca în dreptul internaţional public, ci se poate realiza direct în textul acestora excepţii faţă de un stat. Cum principiile prevăzute la art. 49 si 54 TFUE sunt libertăţi fundamentale şi pentru care nu există excepţii. Pe de altă parte dispoziţiile tratatelor nu trebuie transpuse în legislaţia naţională (ca în cazul directivelor), ci trebuie interpretate şi aplicate direct.

„Faţă de acest conţinut al art. 49 şi 54 din TFUE, prin raportare şi la practica CJUE (cauza 2/74, Reyners), este incontestabil că aceste norme au efect direct vertical în ordinea juridică naţională şi pot fi invocate direct în faţa instanţelor naţionale de către persoanele fizice sau juridice.”

[19] “[î]n raport cu dispoziţiile art. 148 din Constituţia României, tribunalul constată că are obligaţia aplicării cu prioritate a dreptului comunitar faţă de dreptul intern, începând cu data dobândirii de către statul român a calităţii de membru al Uniunii Europene –1.01.2007. Această reglementare naţională de rang constituţional corespunde practicii consacrate de CJUE care a statuat asupra principiului priorităţii ordinii juridice a Uniunii (comunitare) şi asupra obligaţiei judecătorului naţional de a aplica aceste norme dacă normele naţionale sunt contrare celor comunitare”.

[20] „[Î]n lipsa unei definiţii uniforme date de dreptul [unional al] societăţilor care pot beneficia de dreptul de stabilire în funcţie de criteriul unei legături unice care să determine dreptul naţional aplicabil unei societăţi, problema dacă art. 43 TCE se aplică unei societăţi care invocă libertatea fundamentală consacrată de acest articol […] constituie o chestiune prealabilă care, în stadiul actual de dezvoltare al dreptului [Uniunii] poate fi soluţionată numai de dreptul naţional aplicabil” (pct. 109).

[21] „CJUE – instanţă unică de interpretare a normelor comunitare – a stabilit că statele membre sunt libere să determine modul de constituire, funcţionare şi încetare a societăţilor, fiind permisă instituirea unor restricţii în cazul în care societatea intenţionează să îşi mute sediul social într-un alt stat membru, cu păstrarea legislaţiei naţionale, respectiv cu păstrarea personalităţii sale juridice determinată conform normelor naţionale.” CJUE nu este instanţă unică de interpretare a normelor Uniunii Europene, pentru că şi judecătorul naţional interpretează normele UE, cum de altfel face instanţa (care se referă la comunitar, încă, în 2013, dar este o eroare materială).

 

EDITORIALE

Clepsidra, istoria și viitorul: Acum, mai mult ca niciodată, destinul european și euro-atlantic al României trebuie să coboare în Cetatea idealului național

Published

on

© Wikipedia

Acum cinci ani eram cuprinși, ca într-o clepsidră, de greutatea istorică a Centenarului Marii Uniri. Într-o clepsidră, nu ca simbol al scurgerii timpului, ci ca simbol că putem răsturna timpul, îl putem reseta, o putem lua de la capăt și adesea, pentru compas moral și identitar, ne putem întoarce la origini.

Ca și acum, era doar momentul solemn al secolului marcat de la Marea Unire. Ce-l preceda și ce-l succeda erau tot bășcălia, neîncrederea în decidenți, accentele naționaliste patriotarde, nu un patriotism modern ancorat în istoria europeană a neamului, moderat prin realism și pragmatism și orientat către viitor.

Marea Unire de pe parcursul anului 1918, Unirea din 1859 sau revoluția pașoptistă din 1848 nu pot fi întinate de penița acelui model de naționalism ale cărui unelte sunt confiscarea și falsificarea istoriei.

105 ani de la Marea Unire și anul ce va veni sunt și despre întoarcerea la origini și la cronologia națiunii române având în mână un pendul care oscilează între lumină și întuneric.

Iar această cronologie ne arată că momentele cheie ale desăvârșirii idealului național – pașoptiștii, Cuza, Regatul sau România post-1989, România în NATO, România în UE – au fost călăuzite de lumina românilor patrioți școliți în Europa, de lumina aliaților și partenerilor europeni și de lumina aliaților și partenerilor transatlantici.

Aceeași cronologie are și momente călăuzite de întuneric – decenii de naționalism comunist și totalitar agățate de corpul națiunii prin teorii ale unui patriotism al “epocii de aur”. Dar dacă aurul este strălucitor, de ce nu a cuprins bezna?

Poate că acum și anul viitor, mai mult ca niciodată, istoria și originea europeană a României și destinul european și euro-atlantic al acestei națiuni, atât cea de acasă, cât și cea din lume, sunt necesare a fi discutate și susținute în Cetate. De români pentru români.

Așa cum marile națiuni democratice i-au avut pe Churchill, Shakespeare, De Gaulle, Hugo, Moliere, Beethoven, Washington, Lincoln, Wilson, Roosevelt și noi i-am avut pe Avram Iancu, Bălcescu, Cuza, Kogălniceanu, Eminescu, Carol I, Ferdinand I, Iorga Titulescu sau Mihai I.

Așa cum marile națiuni și liderii lor fac adesea trimiteri la înaintașii lor, nu generic, ci concret, nu este nici pentru noi prea târziu să aflăm cine, dintre cei încredințați să conducă destinele acestei țări, ne-au călăuzit spre modernitate pentru a ne descătușa dezvoltarea și progresul și cine ne-a încătușat în întuneric.

De ce să facem acest exercițiu? Pentru că “nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri” (Regele Mihai I al României).

Iar România de astăzi are în patrimoniul său idealurile naționale cu reverberații europene ale înaintașilor noștri, jertfa pe câmpul de luptă, condeiul literar și cultural, apartenența la cele mai de succes structuri economice (UE) și de securitate (NATO), țesut democratic care împăturește fibra acestei națiuni și exemplul fiecărui român, funcționar public sau antreprenor, activist civic sau jurnalist, medic sau pompier, juni sau seniori, fiică sau mamă, fiu sau tată, frate sau soră, vecin sau prieten, care alege să facă bine. Dar dacă am da mână cu mână?

La mulți ani, România și români, oriunde ne-am afla!

Continue Reading

EDITORIALE

Op-ed | Ambasadoarea Kathleen Kavalec: Spre marele său merit, România, în colaborare cu SUA, R. Moldova și UE, a răspuns atacurilor Rusiei prin accelerarea exporturilor de alimente ucrainene

Published

on

© US Embassy Bucharest (Silviu Matei/Agerpres Photo)

Editorial semnat de Ambasadorul SUA Kathleen Kavalec 

Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei a zdruncinat pacea în Europa, a făcut mii de victime și a întrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina către restul lumii. Spre marele său merit, România, în colaborare cu Statele Unite, Republica Moldova și Uniunea Europeană, a răspuns atacurilor Rusiei la adresa securității alimentare globale prin accelerarea exporturilor de alimente ucrainene pe Dunăre până la Constanța și dincolo de aceasta.

Retragerea unilaterală și dură a Rusiei, în iulie, din Inițiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagră (BSGI) a perturbat piețele de cereale, a amenințat securitatea alimentară globală și a împiedicat ca alimentele să ajungă la cele mai vulnerabile populații din lume. Până atunci, BSGI a servit drept un coridor umanitar vital care a permis porturilor ucrainene de la Marea Neagră să exporte cereale și bunuri esențiale, ocolind blocada Rusiei. Datorită BSGI, sute de nave au transportat aproape 33 de milioane de tone de cereale și produse alimentare în întreaga lume din Ucraina, prin Marea Neagră.

În timp ce Rusia a ales să transforme alimentele în arme, Statele Unite, România, Republica Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană au încercat împreună să caute soluții viabile pentru a contracara retragerea Rusiei din BSGI și atacurile sale continue asupra transporturilor de cereale ucrainene și a infrastructurii de transport a alimentelor.

Coridoarele de solidaritate create de UE anul trecut ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina oferă o nouă infrastructură de transport care permite ca aproape toate exporturile de cereale ale Ucrainei să ajungă pe piețele globale, chiar dacă Putin refuză să deschidă portul Odesa. În ultimul an, exportul prin aceste rute a trecut de la aproximativ trei milioane de tone de mărfuri pe an la aproape trei milioane de tone exportate în fiecare lună.

România se remarcă în Europa prin rolul esențial pe care l-a jucat în susținerea exportului de cereale ucrainene pe piețele mondiale. De fapt, mai mult de jumătate din toate cerealele exportate de Ucraina au tranzitat România în drumul lor către consumatorii din întreaga lume. De la începutul războiului, România a facilitat transportul a aproximativ 30 de milioane de tone de cereale ucrainene pe Dunăre și prin portul Constanța.

Asistența acordată de România Ucrainei aduce beneficii pentru români. Eforturile României, finanțate prin UE, de a-și moderniza propria infrastructură feroviară, fluvială și portuară au sporit eficiența transportului de cereale în regiune și în același timp au stimulat creșterea economică în țară. Investițiile în infrastructura românească contribuie la creșterea exporturilor și importurilor românești, la crearea de noi locuri de muncă pentru lucrătorii români din agricultură, inginerie și construcții și la atragerea de noi investiții în România. O infrastructură mai bună va facilita circulația persoanelor și a bunurilor, reducând timpul și costurile de călătorie.

La fel de important este faptul că leadership-ul României în acest domeniu a contribuit la evitarea foametei și la scăderea prețurilor la alimente la nivel mondial. Românii se pot mândri cu rolul esențial pe care țara lor l-a jucat pentru a se asigura că cerealele vitale continuă să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ele.

Statele Unite sunt mândre să fie partenerul României în susținerea acestor eforturi importante. Oficialii SUA și ai UE au colaborat în acest an pentru a facilita discuțiile dintre Ucraina, Republica Moldova și România cu privire la modalitățile de îmbunătățire și extindere a acestor rețele pentru a permite ca grânele ucrainene să continue să circule în cantități mai mari. Acesta a fost subiectul principal al reuniunii internaționale pe care România a găzduit-o la Constanța, în 15 septembrie. Cu sprijinul SUA și al UE, România și-a stabilit un obiectiv ambițios și important, acela de a dubla cantitatea de cereale ucrainene care este expediată prin porturile dunărene către piețele mondiale, până în noiembrie.

Statele Unite sunt profund recunoscătoare României pentru aceste eforturi, dar și altele, de a contracara agresiunea neprovocată și oribilă și a Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia a vizat infrastructura ucraineană de cereale prin atacuri cu drone. România a găsit resturi de drone pe teritoriul său suveran. Nu există nicio scuză pentru țintirea și distrugerea de către Rusia a cerealelor de care au nevoie disperată națiunile vulnerabile – Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.

Nu ne putem permite să îl lăsăm pe Putin și comportamentul său să scape.  Trebuie să ne asigurăm că pentru acțiunile sale Rusia va plăti un preț ridicat și că Putin se va confrunta cu izolare și presiune internațională, nu cu afaceri ca de obicei.  Statele Unite își reiterează apelul adresat Rusiei de a înceta să mai atace orașele și infrastructura ucrainene, de a se alătura din nou Inițiativei privind exportul de cereale prin Marea Neagră și de a prelungi, extinde și pune în aplicare pe deplin acest acord vital. 

În calitate de parteneri strategici, prieteni apropiați și aliați cheie în această luptă, Statele Unite vor rămâne alături de România, în timp ce continuăm să acordăm sprijin vital Ucrainei.

Continue Reading

EDITORIALE

Comisar european pentru extindere? Sau care să fie ambiția României la “chemarea istoriei” evocată de Ursula von der Leyen pentru extinderea UE?

Published

on

Răspundem la chemarea istoriei. Aceasta este deviza în jurul căreia s-a învârtit, astăzi, discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind Starea Uniunii Europene, ultimul înainte de alegerile europene care vor avea loc în perioada 6-9 iunie 2024. Cu 300 de zile înainte de întâlnirea europenilor cu democrația, discursul Ursulei von der Leyen a fost unul de bilanț și de nuanțe puternice în jurul politicilor emblematice – Europa geopolitică, Pactul Verde European, pionier al protejării intereselor digitale ale europenilor. Și a fost așa pentru că, probabil, am asistat la un discurs de realegere.

Ursula von der Leyen încă ezită să anunțe dacă își dorește un nou mandat la șefia Comisiei Europene, conștientă fiind de variabilele care implică acest lucru: de la rezultatele alegerilor europene la susținerea din partea PPE, a șefilor de stat sau de guvern din Consiliul European, a familiilor politice pro-europene, dar adversare electoral, și a coaliției de guvernare din Germania și chiar până la pista de a putea deveni prima femeie secretar general din istoria NATO.

Însă este limpede că 2024 va fi un “reload” al lui 2019, când “Urzeala tronurilor” pentru șefia instituțiilor UE a pendulat între rezultatele alegerilor europene și negocierile din culise. Cu alte cuvinte, poziția care deblochează numirile tuturor funcțiilor aflate în joc – președinte al Consiliului European, președinte al Parlamentului European, președinte al Băncii Centrale Europene și Înalt Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate – este poziția de președinte al Comisiei Europene și cine o va dobândi, adică persoana și familia politică.

În subsidiar, dar fără să dețină o greutate inferioară, vor fi trasate și liniile viitorului Colegiu al comisarilor europeni, și anume care vor fi portofoliile și ce responsabilitate va primi fiecare comisar din fiecare stat membru.

Experiența apartenenței României la Uniunea Europeană a conferit țării noastre, până acum, patru mandate de comisar și patru portofolii: multilingvism (2007-2009), politică agricolă comună (2009-2014), politică regională (2014-2019) și transporturi (2019-2024). Fiecare negociere a avut istoria ei, iar cel puțin în cazul ultimelor trei portofolii a fost agreată o decizie asupra domeniului de competență și apoi a venit nominalizarea din partea României. Un detaliu semnificativ este că fiecare dintre portofoliile politicii agricole comune, politicii regionale și transporturilor a reprezentat un obiectiv oglindit de mize de dezvoltare și de propriile noastre dificultăți, fie că vorbim despre nevoia de a absorbi fonduri pentru agricultură și coeziune, fie că vorbim despre deficitul în infrastructura rutieră, feroviară sau navală. Toate aceste portofolii au avut mize majore pentru România și influență fluctuantă în interiorul Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a conturat astăzi, cu un pronunțat tuș geopolitic, o temă care va ține capul de afiș până la finele acestui deceniu: extinderea Uniunii Europene. Este o temă în creștere după un deceniu în care UE nu s-a mai extins, după ce statele din Balcanii de Vest simt mai multă deziluzie decât perspectivă, dar cu o nouă placă turnantă a Europei geopolitice care se adaptează la realitatea determinată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Culoarul a fost deschis anul trecut prin decizia de a acorda Ucrainei, țară află în război, și Republicii Moldova statut de țări candidate la aderarea la UE, fiind în derulare dialoguri și reforme pentru ca ambele țări să primească în acest an decizia începerii negocierilor de aderare.

Tema extinderii Uniunii Europene către Balcanii de Vest și către Europa de Est va fi una vastă pentru că va implica eforturi pe paliere diferite – îndeplinirea criteriilor de aderare, reforma internă a UE pentru a putea absorbi de la 27 și până la 30, 33, 35 de state, renegocierea tratatului (o cutie a Pandorei în sine), recalibrare instituțională la nivelul numărului de membri ai Comisiei și Parlamentului, revizuirea completă a modului de gândire a bugetului multianual al UE unde țări precum Polonia și România ar deveni contributori neți în raport cu noii beneficiari neți din Ucraina, R. Moldova și Balcanii de Vest ș.a.m.d.

Întrebarea care merită pusă este care va fi nivelul de ambiție al României în raport cu “invitația de răspuns la chemarea istoriei” pe care Ursula von der Leyen a lansat-o astăzi? Poziționarea lui von der Leyen se înscrie în logica celorlalte demersuri – discuțiile privind agenda strategică a UE 2024-2029 lansate de președintele Consiliului European, grupul de reflecție lansat de liderii celor mai mari zece state UE, inclusiv România, privind extinderea, și orizontul extinderii UE în jurul anului 2030. Iar această întrebare merită pusă și pentru că este injust ca după ultimul SOTEU din acest mandat să rămânem doar cu apelul ferm al președintei Comisiei Europene ca România să fie primită, fără vreo altă amânare, în spațiul Schengen. Fără îndoială, apelul și mențiunea despre Schengen erau necesare și importante.

Potențialele piste de răspuns la această întrebare nu angrenează o punere sub lupă a diferitelor scenarii vehiculate pentru poziții de top, ci ele încearcă să localizeze interesul strategic al României ca actor și-a inclus în triada de politică externă creșterea profilului și influenței în UE.

Discuția despre cine va fi următorul comisar european din partea României își face încet locul pe agenda coaliției de guvernare, iar decizia va fi, inevitabil, determinată de un triunghi al dialogului între palatele instituționale Cotroceni și Victoria și palatele politice de pe Modrogan și Kiseleff în funcție de rezultatele alegerilor europene și nu numai, având în vedere că 2024 este un “super-an electoral” în România.

Dar ce portofoliu va ocupa acest comisar și ce greutate va avea în viitoarea Comisie Europeană? Distribuția puterii instituționale după alegerile din 2019 a văduvit estul european. Dacă în 2014 polonezul Donald Tusk devenea primul est-european șef al Consiliului European, în 2019, reprezentanți din Europa Centrală și de Est au primit doar ranguri de vicepreședinți în Comisia Europeană.  Contextul geopolitic, cu granița estică a Uniunii Europene aflată în vecinătate directă cu conflictul declanșat de Rusia, va reașeza, probabil, estul european la masa puterii și influenței în UE.

Să reflecte poziția de comisar european pentru extindere nivelul de ambiție și de influență pe care România îl poate atinge în nucleul puterii UE?

Este o întrebare care merită explorată. De vreme ce tema extinderii Uniunii Europene va căpăta o vizibilitate sporită, România ar fi în centrul acestui obiectiv care face parte și din țintele de politică externă națională, Bucureștiul fiind un avocat al extinderii, cu poziția geografică favorabilă de a crea joncțiune și de a proiecta acțiune atât în Balcanii de Vest, cât și în Europa de Est.

Un alt argument în plus este cel legat de prioritatea de prim-rang a politicii externe a României și anume aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cu larga implicare a Bucureștiului, Chișinăul s-a lipit de Kiev în dobândirea statutului de candidat, iar pentru R. Moldova a fost creată o platformă de sprijin a unui trio româno-francezo-german care poate juca și rolul de cluster de pregătire a reformelor și a aderării.

România este statul membru al UE care joacă un rol crucial în exporturile cerealelor ucrainene și care are ambiția de a juca un rol semnificativ și în reconstrucția țării vecine. În eventualitatea dobândirii unui asemenea portofoliu, România ar avea un culoar în plus de redesenare a relațiilor bilaterale cu Kievul, mai ales că decizia de a acorda Ucrainei statut de candidat a fost precedată de o vizită comună în capitala Ucrainei a președinților Franței și României, alături de liderii Germaniei și Italiei.

România este primul, și probabil singurul stat membru al UE, care a încheiat un parteneriat strategic bilateral cu Georgia, în timp ce Tbilisi nu a primit statut de candidat la UE. Iar în această logică poate fi inclus și parteneriatul strategic cu Azerbaidjanul, ca partener al UE în cadrul Parteneriatului Estic, relația de parteneriat strategic cu Turcia, precum și trilaterala România – Republica Moldova – Ucraina.

Un câlcăi al lui Ahile ar putea fi reprezentat de faptul că România este unul dintre statele UE, alături de Spania și Cipru, care nu recunosc independența Kosovo. Pe de altă parte, această poziție similară din partea Spaniei nu îl împiedică pe Josep Borrell să fie Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Mențiunea de mai sus este necesară pentru a înțelege că în organigrama Comisiei Europene, portofoliul de comisar european pentru extindere lucrează în subordinea vicepreședintelui Comisiei Europene care ocupă și poziția de Înalt Reprezentant, funcție cunoscută generic sub numele de șef al diplomației europene. În același timp, avântul puternic pe care tema extinderii îl capătă ar putea determina și situația în care, la nivelul Comisiei, dosarul să fie coordonat de la vârf, chiar de către președintele Comisiei Europene și cabinetul său, caz în care poziția de comisar european pentru extindere ar aduce prestigiu, ar aduce pârghii de influență, dar nu ar fi “motorul” dosarului extinderii în interiorul executivului european.

În același timp, ascensiunea dosarului extinderii și amploarea acestui domeniu ar putea genera, în noul mandat al Comisiei, o reorganizare a pozițiilor de vicepreședinte care să determine ridicarea portofoliului de comisar pentru extindere și legătura directă cu președintele Comisiei Europene, mai ales că poziția de vicepreședinte/ Înalt Reprezentant implică oricum o agendă externă globală într-o epocă de reașezare geopolitică.

Un lucru este cert. Cu nouă luni rămase până la alegerile europene din vara viitoare, cu o ascensiune a discursului naționalist, cu nevoia ca România să devină și mai ancorată și mai integrată în întreg procesul de integrare și construcție europeană, o formulare a nivelului și a direcției de ambiție este absolut necesară. Să fie “invitația de răspuns la chemarea istoriei” din partea Ursulei von der Leyen un catalizator în acest sens.


Citiți și 

SOTEU 2023 | Președinta Comisiei Europene: Viitorul se vede clar. Viitorul Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest este în UE

SOTEU 2023 | Ursula von der Leyen anunță că procedura rapoartelor privind statul de drept va fi extinsă la statele candidate pentru a fi “pe picior de egalitate” cu statele membre

SOTEU 2023 | Ursula von der Leyen: Istoria ne cheamă să completăm Uniunea noastră. Nu putem aștepta modificarea tratatelor pentru a merge mai departe cu extinderea UE

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions
REPUBLICA MOLDOVA40 mins ago

Emmanuel Macron, către Maia Sandu: Franța sprijină deplină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană

POLITICĂ10 hours ago

Premierul Ciolacu afirmă că Austria este de acord cu intrarea României în Schengen cu granițele aeriene. Presa austriacă scrie că guvernul de la Viena impune condiții

REPUBLICA MOLDOVA11 hours ago

Maia Sandu și Emmanuel Macron au discutat despre procesul de aderare a R. Moldova la UE înainte de summitul Consiliului European de la Bruxelles

U.E.12 hours ago

Olaf Scholz sugerează că războiul din Ucraina ar putea dura până în 2025, garantând sprijinul Germaniei pentru Kiev în timp ce alți aliați “ezită”

U.E.20 hours ago

Țările UE au aprobat PNRR-ul Ungariei și plata primei tranșe, în timp ce Comisia Europeană ar putea decide deblocarea condiționată a fondurilor de coeziune pentru Budapesta

ROMÂNIA23 hours ago

Viitorul parteneriat strategic România – Ucraina și deschiderea negocierilor de aderare la UE, discutate la București de Luminița Odobescu și Olha Stefanishyna

CONSILIUL UE23 hours ago

“Istoric!”: Europa devine primul continent din lume care reglementează inteligența artificială, după negocieri maraton și un acord între instituțiile UE

U.E.2 days ago

Viktor Orbán își reafirmă opoziția față de deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, dar arată că este dispus la compromisuri în alte privințe

PARLAMENTUL EUROPEAN2 days ago

Liderii din Parlamentul European au adoptat pachetul de reformă pentru modernizarea și consolidarea capacității de acțiune a instituției

COMISIA EUROPEANA2 days ago

Comisia Europeană urmează să aprobe o propunere legală privind utilizarea activelor rusești înghețate

ROMÂNIA2 days ago

Marcel Ciolacu: Am reușit să setăm premisele pentru ca România să devină un hub de investiții și suport logistic pentru marile proiecte americane

ROMÂNIA5 days ago

Cătălin Predoiu, la reuniunea JAI: Astăzi nu se votează procesul de extindere a spațiului Schengen. Discutăm aspectele de progres sau de vulnerabilități în toate statele membre

ROMÂNIA6 days ago

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, subliniază că ”viitorul nostru este în UE şi în NATO” și îndeamnă la reflecție pentru că ”deciziile de azi vor deveni istoria de mâine a României”

ROMÂNIA1 week ago

Klaus Iohannis le mulțumește românilor pentru sprijinul acordat națiunii: O economie solidă, investiții și securitatea cetățenilor nu ar fi fost posibile dacă nu am fi avut o guvernare stabilă, fără blocaje toxice

ROMÂNIA1 week ago

Klaus Iohannis, discurs către români de Ziua Națională: Maratonul electoral din 2024 va fi decisiv pentru viitorul României, la 35 de ani de la Revoluție

NATO2 weeks ago

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe NATO, Stoltenberg reafirmă sprijinul aliaților pentru Ucraina: România a deschis un centru de pregătire F-16 pentru piloții ucraineni. Germania și Olanda au promis sprijin de 10 miliarde de euro

ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Mediului îndeamnă „să începem hora reciclării”: Lansarea sistemului de garanție-returnare, „o investiție care folosește cele mai noi tehnologii”

ROMÂNIA2 weeks ago

Marcel Ciolacu: Lansarea sistemului de garanție-returnare va poziționa România pe o poziție de leadership european în protecția mediului și gestionarea ambalajelor, fiind al doilea cel mai mare astfel de sistem după cel din Germania

ROMÂNIA2 weeks ago

Rareș Burlacu, președintele ARICE, constată o schimbare a paradigmei economice în rândul investitorilor: Se observă o îngemănare între acțiunile unui guvern și forța economică degajată de sectorul privat

ROMÂNIA2 weeks ago

Klaus Iohannis, la finalul turneului politico-diplomatic în Africa: Am repus România pe radarul african. Neglijarea relației cu Africa, o eroare strategică în politica externă românească

Trending